ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ (ΓΚΠΔ)

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, προϊόν που παραγγέλθηκε από τον πελάτη) υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία (υπεύθυνος επεξεργασίας) Vivovita d.o.o., Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana Dobrunje, αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • τήρηση αρχείου πελατών, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Vivovita d.o.o. – vivozebra.gr
 • αποστολή email (ειδήσεις) για να ενημερώνει για νέα προϊόντα στο vivozebra.gr
 • επισκόπηση των αποσταλμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που το άτομο έχει ανοίξει ή δεν έχει ανοίξει, ποιους συνδέσμους έχει ανοίξει ή έχει κάνει κλικ (ποιο περιεχόμενο έχει διαβάσει), πόσο έχει διαβάσει μεμονωμένα περιεχόμενα
 • ταξινόμηση ατόμων με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου και αποστολή περαιτέρω προσαρμοσμένων (εξατομικευμένων) μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δηλαδή διαφορετικά άτομα μπορεί να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαφορετικό περιεχόμενο), προκειμένου να ενημερώνονται καλύτερα (πιο κατάλληλα) τα άτομα και να επιτυγχάνεται υψηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης
 • για τους σκοπούς της ανάλυσης της πορείας του χρήστη στον ιστότοπο: από πού προήλθε η χρήση (πηγή κίνησης), παρακολούθηση της παραμονής στον ιστότοπο, ποιους ιστότοπους επισκέφθηκε ο χρήστης, ποιο περιεχόμενο κατέβασε ή είδε.

Όλες οι αναλύσεις δεδομένων και η διαχείριση δεδομένων προορίζονται για τα εσωτερικά αρχεία της Vivovita Ltd. Η Vivovita Ltd. λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ZVOP-1, Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αριθ. 94/2007) και τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) και εγγυόμαστε τα ακόλουθα δικαιώματα του ατόμου στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Το δικαίωμα να ζητήσετε από την Vivovita d.o.o., ως υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες ή θέματα ανά πάσα στιγμή:

 • Σκοπούς επεξεργασίας
 • Είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χρήστες ή κατηγορίες χρηστών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Την προβλεπόμενη περίοδο διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής
 • Την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
 • Τους λόγους που την προκάλεσαν, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για ένα άτομο
 • Δωρεάν αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε μορφή που καθορίζεται από το άτομο (εάν το αίτημα υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και δεν ζητείται διαφορετικά, το αντίγραφο παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή) Για τα πρόσθετα αντίγραφα που ζητούνται, ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να χρεώνει εύλογη αμοιβή, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος
 • Διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων
 • Περιορισμός της επεξεργασίας όταν ένα άτομο αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων (δικαίωμα διαγραφής), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, και ιδίως σε περίπτωση που ανακληθεί η συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 • Εκτύπωση των προσωπικών δεδομένων σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, με δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς να παρεμποδίζεται από τον αρχικό υπεύθυνο επεξεργασίας
 • Τερματισμός της χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
 • Ότι δεν υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα σε σχέση με αυτόν ή τον επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας κατά του υπευθύνου επεξεργασίας στον Επίτροπο Πληροφοριών, εάν θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Διαδικασία για την άσκηση των δικαιωμάτων ενός ατόμου Γνωρίζω ότι μπορώ να υποβάλω οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων μου σε σχέση με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Γνωρίζω ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει από εμένα πρόσθετες πληροφορίες για την αξιόπιστη ταυτοποίησή μου σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων μου σε σχέση με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να αρνηθεί να ενεργήσει μόνο εάν αποδείξει ότι δεν μπορεί να με ταυτοποιήσει αξιόπιστα. Γνωρίζω ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να απαντήσει στο αίτημά μου να ασκήσω τα δικαιώματά μου σε σχέση με τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός ενός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.

Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies, τα οποία επιτρέπουν στον επισκέπτη ή χρήστη να βλέπει και να χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας, προσαρμοσμένο στις επιθυμίες του. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύει ένας διακομιστής ιστού στον δίσκο του υπολογιστή σας. Ο κύριος σκοπός του cookie είναι η αποθήκευση των ρυθμίσεών σας και άλλων δεδομένων στον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να μη χρειάζεται πλέον να τα εισάγετε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας. Η χρήση των cookies είναι μια τυπική διαδικασία στους περισσότερους ιστότοπους. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης επιτρέπουν τη χρήση cookies. Εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση τους, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε να απενεργοποιηθεί η αποδοχή των cookies, αλλά αυτό μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας σας με τον ιστότοπό μας. Ακόμη και αν αποδέχεστε τα cookies, μπορείτε να τα διαγράψετε αργότερα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του προγράμματος περιήγησης. Χρησιμοποιούμε τα cookies αποκλειστικά για τον σκοπό της καλύτερης εμπειρίας για κάθε επισκέπτη ή χρήστη.   Ο ιστότοπός μας συλλέγει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, με το εργαλείο ανάλυσης ιστότοπου, μπορούμε να ανακτήσουμε πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησής σας σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο ήρθατε, τη μηχανή αναζήτησης και τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήσατε για να μας βρείτε, τις σελίδες που είδατε τον ιστότοπό μας, καθώς και τα πρόσθετα, το πλάτος και το ύψος που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα περιήγησής σας. Επιπλέον, συλλέγουμε τις συνήθεις πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησης σε κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε, όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος και η γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, ο χρόνος πρόσβασης και οι διευθύνσεις ιστότοπων. Όλες αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αποκλειστικά για τον σκοπό της τήρησης στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις επισκέψεις στον ιστότοπό μας.

 1. Απαραίτητα cookies

Αυτοί οι τύποι cookies επιτρέπουν τη χρήση βασικών στοιχείων για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Χωρίς αυτά τα cookies, οι υπηρεσίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα λειτουργούσαν σωστά (π.χ. σύνδεση, ασφάλεια…).

 1. Cookies εμπειρίας

Αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες ή οι χρήστες συμπεριφέρονται στον ιστότοπο, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία σας στον ιστότοπο (π.χ. ποια μέρη του ιστότοπου επισκέπτονται συχνότερα…). Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός επισκέπτη ή χρήστη.

 1. Λειτουργικά cookies

Αυτού του είδους τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται κάποιες από τις ρυθμίσεις και τις επιλογές σας (όνομα χρήστη, γλώσσα, περιοχή…) και να παρέχει προηγμένες, εξατομικευμένες λειτουργίες. Αυτοί οι τύποι cookies μπορούν να σας επιτρέψουν να παρακολουθείτε διαφημίσεις στον ιστότοπο.

 1. Διαφημιστικά ή στοχευμένα cookies

Αυτοί οι τύποι cookies χρησιμοποιούνται συνήθως από διαφημιστικά και κοινωνικά δίκτυα (τρίτα μέρη) προκειμένου να σας εμφανίζουν πιο στοχευμένες διαφημίσεις, να περιορίζουν την επανάληψη διαφημίσεων ή να μετρούν την αποτελεσματικότητα τους. Αυτοί οι τύποι cookies μπορούν να σας επιτρέψουν να παρακολουθείτε τις διαφημίσεις σας.   Οφέλη των cookies Τα cookies είναι πολύ χρήσιμα όταν χρησιμοποιείτε την ίδια συσκευή και το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης, για παράδειγμα για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, να μας βοηθούν να παρακολουθούμε πώς χρησιμοποιείτε τις σελίδες μας και να κάνουμε το περιεχόμενο που βλέπετε πιο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Κανένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε στους ιστότοπούς μας δεν συλλέγει πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Παρακάτω παρατίθεται ένας πίνακας με τα κυριότερα cookies που χρησιμοποιούνται στους ιστότοπούς μας, με επεξήγηση του σκοπού τους.

Όνομα cookie Σκοπός Πάροχος Διάρκεια
_gat_gtag_UA_109782773_5 Στατιστικά στοιχεία επισκεπτών ιστοτόπου Vivozebra.gr Διάρκεια συνεδρίας
PH_HPXY_CHECK Λειτουργία του ιστοτόπου vivozebra.gr Vivozebra.gr Διάρκεια συνεδρίας
_gid Στατιστικά στοιχεία επισκεπτών ιστοτόπου Google Analytics Διάρκεια συνεδρίας
_ga Στατιστικά στοιχεία επισκεπτών ιστοτόπου Google Analytics 2 χρόνια
woocommerce_recently_viewed Λειτουργία του ιστοτόπου vivozebra.gr Vivozebra.gr Διάρκεια συνεδρίας
PHPSESSID Λειτουργία του ιστοτόπου vivozebra.gr Vivozebra.gr Διάρκεια συνεδρίας

Χρόνος διατήρησης των cookies Εξαρτάται από τον τύπο του cookie. Τα cookies περιόδου λειτουργίας λήγουν όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Τα μόνιμα cookies μπορούν να λήξουν μόνο μετά από μερικούς μήνες ή ακόμη και μερικά χρόνια.  Διαχείριση και διαγραφή των cookies Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι αυτός ο ιστότοπος θα τοποθετήσει cookies στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο χρήσης των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού ή της διαγραφής τους, μπορείτε να το κάνετε αλλάζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Η διαδικασία διαχείρισης και διαγραφής των cookies διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.aboutcookies.org, η οποία εξηγεί βήμα προς βήμα πώς να διαχειρίζεστε ή να διαγράφετε τα cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.